Service Solution Success

轻量化零部件碰撞安全性能的测试方案

结合整车碰撞工况分析部件受力特性,开展部件仿真分析,设计并实施部件碰撞实验的整体解决方案

搭建零部件落锤测试系统,为主机厂建立典型部件落锤试验规范

分析零部件碰撞安全性能,提供轻量化和安全设计优化策略

 

img1           img2 

零部件落锤测试系统            部件轻量化材料替换安全性能评价方案  

 

       img3            img4

热成形B柱台车碰撞测试分析方案         轻量化底盘部件安全性能测试方案